Please use landscape mode
Settings
Brouwerij - Chemie - Chocolade - Cosmetica - Industrie - Landbouw - Voeding - Zuivel
Technische fiche

EWD16596V6 - 100 L

5.750
5.750
+ btw per stuk
In externe voorraad
1
Dit is een SURPLUS MARKET item:
 • Surplus Market artikelen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden.
 • U bent welkom om deze artikelen te inspecteren.
 • Let op -> Deze artikelen staan niet noodzakelijk in ons depot in Olen. -> Contacteer ons voor meer informatie.
  Per mail: [email protected] of telefonisch bij Dhr. Karel Staes: 0032.473.88.67.14  
 • Er kunnen geen garanties worden gegeven op Surplus Market artikelen.
5.750
+ btw per stuk
Alle tanks kunnen voorzien worden van diverse roerwerken
Diverse aanpassingen mogelijk in eigen atellier !
Omschrijving van het artikel
 • BESTELNUMMER
  EWD16596V6
 • Soort artikel
  occasie druktank
 • Extra info
  Pharmacy; Mobile frame, Aisi 304; wij kunnen u geen garantie geven op de roerwerken
 • Inhoud (L)
  100 L
 • Druk in tank
  overdruk en vacuum
 • Max. druk (Bar)
  3,50 Bar
 • Min. druk (Bar)
  1 Bar
 • Max. temperatuur (°C)
  op aanvraag
 • Natte delen tank
  RVS AISI 316 (V4A)
 • Model
  verticaal
 • Uitvoering
  enkelwandig
 • Warmtewisselaar
  nee
 • Isolatie
  nee
 • Roerwerk
  ja
 • Mobiele tank
  nee
 • Totale leegloop
  ja
Overzicht materialen
 • Materiaal natte delen
  RVS AISI 316 (V4A)
Voorzieningen
 • Documenten inclusief
  nee
 • Technische tekening inclusief
  nee
 • Kenplaat op tank
  ja
 • Uitlaat van de tank
  15
Roerwerken
 • Toerental
  558 tpm
 • Vermogen
  0,25 kW
Dimensies van de tank
 • Binnen Ø tank
  450 mm
 • Hoogte van het cilindrische gedeelte
  600 mm
 • Totale hoogte van de tank
  1.700 mm
 • Totale buitenbreedte
  800 mm
 • Totale buitenlengte
  1.300 mm
Stukprijs v/h artikel
Artikel
5.750
Hout voor het transport
0
Totaal
5.750 + btw per stuk
Levering
af locatie
Betaling
40% bij bestelling, saldo voor afhaling
Aantal beschikbaar
1
Voorraad in Olen
0
In externe voorraad
1
Informeer vrijblijven naar mogelijke optie voor deze tank.
Wij kunnen deze tank optimaliseren voor u met diverse aanpassingen, informeer u vrijblijvend!
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 
Art. 1. DEFINITIES:
 • Verkoper: STAES.COM bvba, 2250 OLEN (België), Hoogbuul 44A, KBO: 0450.544.412;
 • Koper: Elke partij die zich tegenover de verkoper tot de aankoop van goederen verbindt.
 • Schriftelijk: Elke mededeling, kennisgeving of ingebrekestelling wordt geacht schriftelijk te gebeuren indien zij wordt verzonden per e-mail, per fax, per aangetekende post of per gewone post.
 • Forfaitaire schadevergoeding: Elke forfaitaire schadevergoeding bedoeld in onderhavige voorwaarden dient als tegemoetkoming voor gemaakte kosten, geleverde inspanningen, geleden schade, verlies van kansen en winstderving ten gevolge van een contractuele wanprestatie in hoofde van de koper of ten gevolge van de uitoefening van een (eenzijdig) recht door de verkoper. De forfaitaire schadevergoeding ontslaat de verkoper ervan een bewijs van zijn werkelijke schade te leveren, onverminderd zijn recht om alsnog zijn eventuele hogere schade aan te tonen. Door de koop, bevestigt de koper dat de gestipuleerde forfaitaire schadevergoedingen overeenstemmen met de voorzienbare reële schade in hoofde van de verkoper.

Art. 2. ORDERBEVESTIGING:
 • Enkel de door hem verzonden orderbevestiging verbindt de verkoper. Door de ontvangst door de koper van de orderbevestiging van de verkoper komt de overeenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt integraal en uitsluitend beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen in de orderbevestiging en de facturen en vermeld op de webpagina van de verkoper, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, zelfs indien deze naderhand worden medegedeeld.
 • Elke annulering dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen verkoopprijs verschuldigd, die van rechtswege wordt verrekend met het eventueel reeds betaalde voorschot of met een andere schuld in hoofde van de verkoper tegenover de koper.

Art. 3. OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN:
 • Het voorwerp van de verkoopovereenkomst wordt omschreven in de orderbevestiging en/of op de voorzijde van de factuur. De leveringsplicht van de verkoper is beperkt tot dit voorwerp.

Art. 4. PRIJS:
 • De prijs is deze zoals in de offerte vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolgen van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, …). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
 • De prijs is exclusief B.T.W.
 • De prijs geldt exclusief levering, vervoer en plaatsing, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de factuur.

Art. 5. LEVERING:
 • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij zulks uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. Vertraging in de leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Nadat de verkoopovereenkomst tot stand gekomen is zoals omschreven in art. 2, is de koper gehouden tot afname van de gekochte goederen. De koper dient tot die afname over te gaan binnen een termijn van 30 dagen vanaf de schriftelijke kennisgeving van de verkoper waaruit blijkt dat de goederen klaar zijn voor levering of afhaling.
  Wanneer de koper zijn afnameplicht niet respecteert en hij na het verstrijken van een termijn van zeven dagen na de verzending door de verkoper van een schriftelijke ingebrekestelling daartoe in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd om de verkoopovereenkomst buitengerechtelijk en met onmiddellijke uitwerking te ontbinden ten laste van de koper. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding aan de verkoper verschuldigd die gelijk is aan 30% van de overeengekomen verkoopprijs en die van rechtswege verrekend zal worden met het door de koper betaalde voorschot.
 • Indien er een vaste leveringstermijn wordt overeengekomen, wordt die vermeld op de orderbevestiging en/of op de factuur. De termijn gaat pas in vanaf de datum dat volgende voorwaarden vervuld zijn:
  -   de koper in bezit is van de door de verkoper verzonden orderbevestiging;
  -   de verkoper het overeengekomen voorschot heeft ontvangen;
  -   de technische tekening indien nodig door de koper werd ondertekend ter goedkeuring.

Art. 6. CONTROLE:
 • Alle goederen staan bij de verkoper vrij ter inspectie, na telefonische afspraak. Elke niet-destructieve controle is toegestaan, mits deze wordt uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie. De kosten van deze controle zijn steeds ten laste van de koper.
 • De goederen kunnen enkel en alleen verkocht worden in de staat waarin zij zich bevinden, gekend en gekeurd door de klant tenzij duidelijk anders overeengekomen in de orderbevestiging en/of op de factuur.

Art. 7. EIGENDOMSOVERDRACHT:
 • De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
 • Elke aflevering van goederen geschiedt op kosten en risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
 • Indien de verkoper het transport dient te organiseren, zal hij steeds als aangestelde van de koper beschouwd worden

Art. 8. BETALING:
 • De prijs is behoudens andere vermeldingen op de factuur, betaalbaar als volgt:
  -   vóór afhaling of levering van de goederen;
  of
  -   40 of 50% voorschot bij bestelling, volgens de specifieke afspraak;
  -   saldo vóór afhaling of levering.
 • De afhaling of levering van goederen vindt pas plaats na betaling zoals voorzien in art. 8.1. In geval van transport der goederen naar de koper door de verkoper is die gerechtigd de goederen mee terug te nemen indien de koper op het ogenblik van levering geen bewijs van betaling van de bijhorende koopprijs kan voorleggen. De kosten van dit nutteloze transport zijn ten laste van de koper en dienen te worden voldaan door de koper alvorens een nieuwe levering van de goederen kan plaatsvinden.
 • Indien het verschuldigde voorschot niet op de rekening van de verkoper is gecrediteerd uiterlijk zeven dagen nadat de koper daartoe schriftelijk werd verzocht, heeft de verkoper het recht om, naar eigen goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dit onverminderd haar recht op schadevergoeding, ofwel de overeenkomst ten laste van de koper van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke uitwerking te ontbinden door een schriftelijke  kennisgeving in die zin. In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de koper is die een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale koopprijs aan de verkoper verschuldigd die van rechtswege wordt verrekend met eventuele schulden in hoofde van de verkoper tegenover de koper.
 • Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf werd overeengekomen. Deze wordt dan mee verrekend in de toegestane korting op de verkoop.
 • In geval van niet-betaling of ontijdige betaling van een factuur zal het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en zijn vanaf de vervaldag nalatigheidsinteresten verschuldigd aan 10% per jaar. Voormelde schadevergoeding en interesten zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd. Bij aanhoudende wanbetaling is de verkoper gerechtigd om over te gaan tot de buitengerechtelijke ontbinding van de verkoopovereenkomst lastens de koper. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding aan de verkoper verschuldigd die gelijk is aan 30% van de overeengekomen verkoopprijs en die van rechtswege verrekend zal worden met het door de koper betaalde voorschot.
 • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van de verkoper van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 • Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 13.1 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 7 dagen na de factuurdatum. De klant wordt verzocht de datum en het nummer van de factuur hierbij te vermelden.

Art. 9. WAARBORGEN:
 • Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor om van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, is de verkoper gerechtigd om de gehele bestelling of een gedeelte ervan eenzijdig te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden afgeleverd aan de koper. In voorkomend geval zal de koper een schadevergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs voor de geannuleerde bestelling aan de verkoper verschuldigd zijn, dewelke van rechtswege kan worden verrekend met het reeds betaalde voorschot of met een andere schuld in hoofde van de verkoper tegenover de koper.
 • In geval van faillissement (of een andere vorm van samenloop of insolventieprocedure)  van de koper zal er tussen de verkoper en de koper van rechtswege verrekening plaatsvinden tussen alle opeisbare, liquide en vervangbare vorderingen van de verkoper op de koper en van de koper op de verkoper, voor zover de verrekening niet verboden is door dwingende wettelijke bepalingen.

Art. 10. RETENTIERECHT & EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING:
 • Tussen de koper en de verkoper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van nog door de koper verschuldigde bedragen voor reeds afgeleverde goederen of uitgevoerde werken. Nieuwe goederen die door de koper ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. Alle goederen die door de koper ter bewerking worden toevertrouwd aan de verkoper worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd, middels verschillende, opeenvolgende orderbevestigingen tot stand komt en/of middels opeenvolgende facturen wordt aangerekend.
 • Elke niet-uitvoering van verbintenissen in hoofde van de koper verleent de verkoper het recht om zijn verbintenissen, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, tevens op te schorten tot wanneer de niet-uitvoering in hoofde van de koper wordt geremedieerd. Alle verbintenissen tussen partijen worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd, middels verschillende, opeenvolgende orderbevestigingen tot stand komt en/of middels opeenvolgende facturen wordt aangerekend.

Art. 11. OVERMACHT:
 • De volgende gevallen, indien ze zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst en diens uitvoering verhinderen, worden als overmacht aanzien: staking, lock-out en alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, zoals o.m. brand, mobilisatie, opeising, embargo, monetaire restricties, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materiaal, beperkingen in het gebruik van drijfkracht, te late leveringen vanwege de leveranciers van de verkoper.
 • Indien zulke omstandigheden zich voordoen zal de aan de verkoper toegestane tijd voor het nakomen van zijn verplichtingen verlengd worden en zal de verkoper niet verantwoordelijk zijn voor de aldus ontstane vertragingen.
 • Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zal iedere partij het recht hebben de overeenkomst te verbreken door middel van een aangetekend schrijven, zonder recht op enige schadevergoeding.

Art. 12. EXONERATIE:
 • De aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot gebreken in de door hem geleverde goederen of uitgevoerde werken, is in alle gevallen en zelfs bij zware fout beperkt tot een schadevergoeding gelijk aan de hoofdsom van de factuur die betrekking heeft op de betreffende goederen of werken.

Art. 13. KLACHTEN & BETWISTINGEN:
 • Klachten dienen uiterlijk veertien dagen na levering, schriftelijk te worden gemeld. Latere klachten zijn niet ontvankelijk.
 • Klachten wegens verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste 6 maanden na de levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Latere klachten zijn niet ontvankelijk.
 • In geval van betwisting, is uitsluitend de rechtbank van Turnhout (België) bevoegd, met dien verstande dat voor geschillen die tot de materiële bevoegdheid van de Vrederechter behoren, alleen het Vredegerecht van Herentals (België) bevoegd is.
 • De relatie tussen de koper en de verkoper wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het recht voorvloeiend uit het V.N.-Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 • Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper worden verhaald.
Lees alles

Dit document ‘TANKDOCS’ is slechts een geheugensteun en hulptool om algemene schade en/of letsels te voorkomen en is niet volledig. Onderstaande taken mogen enkel worden uitgevoerd door technisch geschoolde personen die in het bezit zijn van het VCA-attest.

TOELICHTING BIJ DE OPSLAGTANKS VAN STAES.COM:

1. ALGEMENE INFORMATIE: (raadpleeg ook de desbetreffende offerte).

1.1. TYPE MATERIAAL:
De eindgebruiker dient zichzelf ervan te overtuigen dat het materiaaltype waaruit de opslagtank is vervaardigd, inclusief eventuele afdichtingen die voorzien zijn op de opslagtank, geschikt zijn voor zijn product.

1.2. CONSTRUCTIECODE:
De eindgebruiker dient zichzelf ervan te overtuigen dat de toegepaste constructiecode (indien de desbetreffende tank gebouwd is volgens een constructiecode) geschikt is voor zijn toepassing!!

1.3. OPSLAGWETGEVING:
Alle door Staes.com geleverde opslagtanks zijn enkel geschikt voor de opslag van vloeistoffen die neutraal en niet gevaarlijk zijn en die niet onderhevig zijn aan bepaalde wetgevingen inzake de opslag van vloeistoffen, bijvoorbeeld VLAREM, ATEX, of andere wetgevingen (tenzij anders vermeld in onze offerte over de desbetreffende tank).

1.4. ATMOSFERISCHE OPSLAGTANKS:
Tenzij anders vermeld in de offerte is de opslagtank enkel bestemd voor atmosferische opslag van vloeibare producten met een soortelijk gewicht van 1 kg/dm3 bij omgevingstemperatuur. Een atmosferische opslagtank is een drukloze tank die enkel een vloeibaar product onder hydrostatische druk kan opslaan.

1.5. CE LABEL:
Geen enkele door Staes.com geleverde opslagtank is voorzien van het CE label, tenzij anders vermeld in onze offerte over de desbetreffende tank. Indien het CE label vereist zou zijn, dient de eindgebruiker zelf (indien dit nog mogelijk is) de tank CE conform te maken. Indien er een document vereist is volgens richtlijn 2006/42/EG inzake onafgewerkte machines, kan dit voor bepaalde gevallen opgesteld worden. Het CE label is doorgaans vereist bij draaiende/bewegende onderdelen en/of tanks die onder PED (drukrichtlijn voor gassen en vloeistoffen Europa) vallen. Aangezien een tank deel uitmaakt van een totaalinstallatie is de klant verplicht om een gebruiksaanwijzing en een veiligheidsrichtlijn voor het geheel op te stellen in overeenstemming met zijn industrietak en met de algemene veiligheidsrichtlijnen van zijn bedrijf.

1.6. DECLARATIE VOEDINGSGESCHIKTHEID:
Indien de eindgebruiker de desbetreffende tank wil inzetten voor voedingsdoeleinden, dient dit op voorhand aan Staes.com doorgegeven te worden. Enkel in dit geval kan Staes.com de klant adviseren over de desbetreffende tank en indien mogelijk een declaratie voor voedingsgeschiktheid volgens richtlijn 80/590/EEG – 89/109/EEG – 89/107/EEG – 80/590/EEG – 89/109/EEG opstellen.

1.7. REINIGING:
Alvorens een opslagtank in gebruik wordt genomen, moet de klant de desbetreffende opslagtank grondig reinigen. Dit geldt zowel voor nieuwe als gebruikte opslagtanks. Neem nooit een voormalige chemicaliëntank in gebruik voor voedingsdoeleinden, zelfs niet na een grondige reiniging. Zorg ervoor dat u de juiste reinigingsproducten kiest die het materiaal van de tank en eventuele dichtingen niet aantasten.

1.8. ONDERGROND:

 • De eindgebruiker dient zichzelf ervan te overtuigen dat zijn ondergrond geschikt is voor de (punt)belasting en totale belasting die de gevulde tank zal teweegbrengen, rekening houdend met windbelasting.
 • Een opslagtank die buiten wordt opgesteld, moet verankerd worden door een gecertificeerd bedrijf.
 • Een opslagtank moet loodrecht opgesteld worden.
 • De ondergrond moet effen en glad zijn.
 • Tanks met platte bodem moeten volledig gedragen worden.


1.9. OPERATOREN:
Een opslagtank mag enkel bediend worden door bekwaam en technisch geschoold personeel.

2. VEILIGHEID EN GEBRUIK:

2.1. BETREDEN BINNENZIJDE OPSLAGTANK:

 • Alvorens een opslagtank betreden mag worden, moet er een taak- en risicoanalyse worden opgesteld.
 • Een opslagtank mag enkel betreden worden door geschoolde en fitte personen die in het bezit zijn van het VCA-attest.
 • Nooit de binnenzijde van een tank betreden alvorens deze voldoende ontlucht, gereinigd en geneutraliseerd werd. Indien men hier niet zeker van is, dient men op voorhand de nodige metingen te laten uitvoeren.
 • Nooit een ongeaarde opslagtank betreden: men dient er zeker van te zijn dat de tank statisch ontladen is.
 • Enkel de binnenzijde van een tank betreden indien er een 2de persoon toezicht houdt.
 • Het betreden van een tank dient steeds te gebeuren met zuiver en neutraal schoeisel voorzien van rubberen zolen.
 • Indien er een roerwerk voorzien is op de tank, dient dit volledig elektrisch afgesloten te worden aan de aandrijving zelf alvorens men de binnenzijde mag betreden.
 • Indien er een vulpomp voorzien is op de tank, dient deze volledig elektrisch afgesloten te worden aan de aandrijving zelf alvorens men de binnenzijde mag betreden.
 • Indien er een warmtewisselaar op de tank is voorzien, dient deze volledig afgesloten te worden alvorens men de desbetreffende tank mag betreden.


2.2. BETREDEN BOVENZIJDE OPSLAGTANK:

 • Alvorens een opslagtank betreden mag worden, dient er een taak- en risicoanalyse te worden opgesteld.
 • Een tankdak mag enkel betreden worden indien de tank hierop berekend en hiervoor ontworpen is. Controleer dit alvorens een dak te betreden en betreed een tankdak nooit alvorens u hiervan overtuigd bent.
 • Nooit een tankdak betreden zonder veiligheidsharnas met externe zekering, ook indien de tank voorzien is van een veiligheidsrailing.
 • Productdampen kunnen het dak van binnenuit corroderen en het onvoldoende sterk maken voor het dragen van een extern gewicht. Dit dient op voorhand gecontroleerd te worden. Indien de situatie onveilig is, mag het tankdak niet betreden worden.
 • Een opslagtank mag enkel betreden worden door geschoolde en fitte personen die in het bezit zijn van het VCA-attest.
 • Enkel het tankdak betreden indien er een 2de persoon toezicht houdt.
 • Het betreden van een tank dient steeds te gebeuren met zuiver en neutraal schoeisel voorzien van rubberen zolen.
 • Nooit een ongeaarde opslagtank betreden; men dient er zeker van te zijn dat de tank statisch ontladen is.
 • Tijdens het betreden van het tankdak mag de tank niet gevuld of geledigd worden.
 • Bij het betreden van het tankdak dient men rekening te houden met de ontluchting bovenop de tank; deze mag in geen geval afgedekt worden.
 • Indien er een warmtewisselaar op de tank is voorzien, dient deze volledig afgesloten te worden alvorens men het tankdak mag betreden.


2.3. ENKELE GEHEUGENSTEUNTJES

 • Indien de afsluitkraan van een tank geopend wordt, zal het product uit de tank lopen, ook over diverse pompen die aan de uitlaat bevestigd zijn.
 • Een atmosferische opslagtank dient steeds voorzien te zijn van een ontluchting bovenaan, één van de aansluitingen aan de bovenzijde dient aldus te fungeren. Bij het vullen en het ledigen van een opslagtank treedt er luchtverplaatsing op, deze moet kunnen verlopen langs de ontluchter. - Controleer regelmatig dat de ontluchter niet verstopt is, zeker tijdens de vrieskou.
 • Een atmosferische opslagtank is een drukloze opslagtank, ook bij het ledigen en het vullen. De opgegeven debieten dienen gerespecteerd te worden.
 • Op een atmosferische tank mag er geen over- of onderdruk gegenereerd worden.
 • Warm cip’en van een tank veroorzaakt over- en onderdruk, uw tank moet hiervoor voorzien zijn. Tenzij anders vermeld op de desbetreffende offertes mag men géén warme cip op de tank uitvoeren.
 • Een atmosferische tank mag nooit met perslucht nagevuld worden of leeggeblazen worden.
 • Bij het vullen en ledigen van de tank met flexibels moeten vibraties en trillingen naar de tank en de uitloop van de tank vermeden worden.
 • Het soortelijk gewicht/de temperatuur van het product mag niet hoger zijn dan het maximale soortelijk gewicht/de temperatuur opgegeven in de offerte.
 • Een opslagtank dient steeds verankerd te worden!!
 • Een opslagtank mag enkel in lege toestand bij alle hijsogen opgetild worden.
 • Een opslagtank mag enkel bediend worden door technisch geschoold personeel !!


3.BEHANDELING VAN OPSLAGTANKS

3.1. OPTILLEN/LOSSEN VAN EEN OPSLAGTANK

 • Alvorens een opslagtank mag worden opgetild, dient er een taak- en risicoanalyse te worden opgesteld.
 • Behandeling en manipulaties van een tank steeds laten uitvoeren door personen/aannemers die hiervoor geschoold zijn en in het bezit zijn van het VCA-attest.
 • Een opslagtank enkel in lege toestand optillen, tenzij deze hier specifiek voor gebouwd is (raadpleeg de offerte of contacteer Staes.com).
 • Nooit een horizontaal gepositioneerde tank langs onder met de lepels van de vorklift opscheppen.
 • Nooit een verticaal gepositioneerde tank langs onder met de lepels van een volklift opscheppen.
 • Een opslagtank van bovenaan steeds optillen met nylon hijsbanden, niet met stalen kettingen. - Enkel zuivere ijzervrije nylonbanden gebruiken om aantasting en/of krassen te vermijden.
 • De hijsbanden steeds controleren op slijtage.
 • Het is steeds aangeraden om een horizontaal gepositioneerde tank op te tillen bij de hijsogen aan de kopzijde en bij de poten aan de andere zijde. Indien een opslagtank wordt opgetild met een viersprong en 2 lange platten banden onder de romp van de tank, kunnen er krassen optreden op de romp.
 • Een opslagtank dient steeds gelijk omhoog te komen. Indien bij het begin van de tilbeweging slechts één zijde vrijkomt, dient de tank terug neergelegd te worden en dient de lengte van de hijsbanden aangepast te worden tot de tank gelijk omhoog komt.
 • Het is steeds aangeraden om een horizontaal gepositioneerde tank met 2 afzonderlijke hijstoestellen aan beide uiteinden op te tillen.
 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
Fig. 1 : De ideale manier, 2 hijskranen

Fig. 2 : Vorklift met 2 hijsbanden, zorg ervoor dat de tank horizontaal naar boven komt.


Fig. 3 : NOOIT EEN TANK MET DE LEPELS VAN EEN VORKLIFT AAN DE ONDERZIJDE OPTILLEN.  
 

3.2. RECHTOPZETTEN VAN EEN OPSLAGTANK

 • Alvorens een opslagtank rechtop mag worden gezet, dient er een taak- en risicoanalyse te worden opgesteld.
 • Het rechtopzetten van een opslagtank dient steeds uitgevoerd te worden door personen/aannemers die hiervoor geschoold zijn en in het bezit zijn van het VCA-attest.
 • Het rechtopzetten van een opslagtank mag enkel met een staart- en een kopkraan.
 • Deze manipulatiewerken mogen enkel uitgevoerd worden op een ondergrond die hierop berekend is.
 • De ondergrond waarop de tank geplaatst wordt, dient hierop berekend en voorzien te zijn, zie ook 1.8.
 • Een opslagtank dient loodrecht opgesteld te worden.
 • Opslagtanks met een vlakke bodem dienen op een zuivere en rechte ondergrond geplaatst te worden. Indien de vlakke bodem een hellingsgraad heeft, dient de ondergrond hiervoor aangepast te zijn met dezelfde hellingsgraad. Een vlakke bodem dient volledig door de ondergrond gedragen te worden.


3.3. NEERLEGGEN VAN EEN ENKELWANDIGE OPSLAGTANK

 • Wanneer een enkelwandige opslagtank wordt neergelegd in horizontale positie, mag deze enkel ondersteund worden op de kopse kanten. De kopse kanten zijn de lasnaden waar de cilinder van de tank aan de tankbodem zijn afgelast. Enkel hier is de tank sterk genoeg om zijn eigen gewicht te dragen (fig.4) (fig.5). Bij elke levering worden er balken en bokken meegeleverd die de klant mag bijhouden.
 

Fig. 4

Fig. 5


3.4. NEERLEGGEN VAN EEN GEÏSOLEERDE OPSLAGTANK

 • Voor het neerleggen van geïsoleerde tanks zonder schade dienen er afzonderlijke bokken gemaakt te worden.


3.5. STOCKEREN VAN TANKS BIJ DE EINDGEBRUIKER

 • Indien de eindgebruiker de aangekochte opslagtanks bij hem horizontaal stockeert, dient men er voor te zorgen dat deze windvrij geplaatst worden op de bijgeleverde bokken en balken.

4. LEKKAGECONTROLE VOOR INGEBRUIKNAME
 • Na de behandeling, montage en aansluiting van de opslagtank is het aangewezen om een hydrostatische test uit te voeren op lekkage om na te gaan of alle leidingwerk, pompen, dichtingen, ... op de juiste wijze gemonteerd zijn.
Lees alles
Offerte aanvragen
Interesse voor een tank op maat ? Bezorg ons de specificaties van de tank(s) die u zoekt. Wij maken u vrijblijvend een offerte.
Ontvang onze nieuwsbrief
Schrijf je in om onze projecten te volgen en blijf op de hoogte van onze nieuwste stockartikelen.
Aankoop gebruikte tanks
Heeft u roestvrijstalen tanks of roestvrijstalen IBC transportcontainers te koop?